Norway – Karmsund

Karmsund port

Port of Karmsund
Karmsund Havn
 
Karmsund
Norway
52 70 37 50
59° 23′ 14″ N
5° 17′ 10″ E

Port map